LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 06/03/2023 đến 11/03/2023)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 06/03/2023 đến 11/03/2023)

THỨ HAI NGÀY 06/03/2023

08:30

Họp giao ban tháng 03/2023

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

 15:00

Ban giám hiệu họp với các Khoa

Địa điểm: Phòng F.102

                  

THỨ BA NGÀY 07/03/2023  

07:30

Cả ngày

Tiếp thanh tra Bộ về Đề án mở ngành

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 08/03/2023  

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 09/03/2023  

14:00

Báo cáo chuyên đề Tiến sĩ của NCS ngành SLĐV

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 10/03/2023  

09:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG (PGS.TS. Lưu Thị Xuân Thi)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

14:00

Họp hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG (PGS.TS. Trần Hoàng Phương)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

14:00

Họp giao ban Ban KHCN và các trường thành viên

Địa điểm: Phòng I.23 (Phòng KHCN chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: VP Hiệu Trưởng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 11/03/2023 

09:00

Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Nguyễn Đức Phương, ngành Toán giải tích

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: