LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 07/05/2018 đến 11/05/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 07/05/2018 đến 11/05/2018)

THỨ HAI NGÀY 07/05/2018

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp giao ban Trường ĐH KHTN

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 08/05/2018

13:30

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 09/05/2018

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 10/05/2018

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ SÁU NGÀY  11/05/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp hội đồng thẩm định dự án

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KH&CN-ĐHQG chuẩn bị)

08:30

Tiếp Giám đốc AUF khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: