LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 07/11/2022 đến 12/11/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 07/11/2022 đến 12/11/2022)

THỨ HAI NGÀY 07/11/2022

08:30

Họp giao ban tháng 11/2022

Địa điểm: Giảng đường 1 (Phòng TCHC chuẩn bị)

09:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Phỏng vấn xét tuyển NCS

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng làm việc với Ban dự án

Địa điểm: Phòng I.11

                  

THỨ BA NGÀY 08/11/2022

08:00

Về công tác đào tạo

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

13:00

Họp với AUN cho chương trình ThS KHVL

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

14:00

Làm việc với ủy hội Mekong

Địa điểm: Phòng I.11  (Phòng CTSV chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 09/11/2022

13:30

Phỏng vấn xét tuyển NCS

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 10/11/2022

08:00

Cả ngày

Chấm thi Cao học

Địa điểm: Phòng F.102

08:30

Phỏng vấn xét tuyển NCS

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành HHC, chuyên ngành Giáo dục hóa học thực nghiệm

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

17:00

Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 2022

Địa điểm: Giảng đường 1 (Khoa Môi trường chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 11/11/2022

 

06:30

Cả ngày

Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 2022

Địa điểm: Giảng đường 1 (Khoa Môi trường chuẩn bị)

08:00

Cả ngày

Chấm thi Cao học

Địa điểm: Phòng F.102

10:00

Cả ngày

Phỏng vấn xét tuyển NCS

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)           

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 12/11/2022

13:30

Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Trần Thị Khiếu, ngành Toán giải tích

Địa điểm: Phòng F.102  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: