LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 11/03/2019 đến 15/03/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 11/03/2019 đến 15/03/2019)

THỨ HAI NGÀY 11/03/2019

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ BA NGÀY 12/03/2019

 11:00

Họp với công ty GE Partners _ Mr Oda

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 13/03/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 09:00

 Họp Phòng QTTB

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 14/03/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Tiếp đoàn ĐH Chung Hsing, Đài Loan

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

09:00

(Cả ngày)

Đoàn kiểm tra tài chính NAFOSTED làm việc

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHTC chuẩn bị)

10:00

Tiếp đoàn Đại học QG Đài Loan

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

13:30

Tiếp đoàn Tech Planter Vietnam

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 15/03/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

(Cả ngày)

Đoàn kiểm tra tài chính NAFOSTED làm việc

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHTC chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

CHỦ NHẬT NGÀY 17/03/2019

07:00 – 16:00: Hội thảo ứng dụng thống kê trong khảo sát cộng đồng

Địa điểm: Hội trường I, Phòng I.11 (Khoa Toán – Tin học chuẩn bị)