LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 14/09/2020 đến 19/09/2020)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 14/09/2020 đến 19/09/2020)

THỨ HAI NGÀY 14/09/2020

08:00

Cả ngày

Duyệt quyết toán các Trung tâm

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHTC chuẩn bị)

08:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM (PGS.TS. Tôn Thất Quang)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

08:00

Họp thẩm định đề án mở ngành đào tạo

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 15/09/2020

08:00

Cả ngày

Duyệt quyết toán các Trung tâm

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHTC chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 16/09/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Cả ngày

Duyệt quyết toán các Trung tâm

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHTC chuẩn bị)

08:30

Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên ĐHQG-HCM năm học 2019-2020

Địa điểm: Hội trường I (VP Đoàn thanh niên chuẩn bị)

14:00

Hội đồng thẩm định giáo trình

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

14:00

Họp hội đồng đề tài ĐHQG-HCM

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 17/09/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Quang

Địa điểm: Phòng F.205B (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Phan Thanh Thăng ngành Sinh lý học người và động vật

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Họp với doanh nghiệp

Địa điểm: Phòng I.11 (Khoa Hóa học chuẩn bị)

15:15

Họp thảo luận đề án quỹ Gen với TT CNSH & Khu NN CNC

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 18/09/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Mai Ngọc Tuấn Anh ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:00

Họp online với AUN-QA về đánh giá chính thức cấp CTĐT

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

15:00

Họp Khoa CNTT

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 19/09/2020

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Trần Bảo Ngọc ngành Toán giải tích

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: