LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 16/04/2018 đến 20/04/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 16/04/2018 đến 20/04/2018)

THỨ HAI NGÀY 16/04/2018

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Nguyễn Thanh Lâm ngành Quang học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

10:00

Tiếp đoàn ĐH Cheng Kung, Đài Loan

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

14:00

Tiếp tỉnh Đoàn An Giang

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 17/04/2018

09:00

Giới thiệu về chương trình AUN-ACTS trao đổi SV trong ASEAN

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

10:00

Tiếp đoàn công ty Enshuahai, Nhật

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 18/04/2018

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý Thực vật

Địa điểm: Phòng F.201 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Họp nghiệm thu đề tài cấp Trường của ThS. Trần Văn Nhã

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

14:30

Tiếp đoàn Chung Ang, Hàn Quốc

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

16:00

Họp tổ chuyên môn ĐGNL-ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 19/04/2018

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

13:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Vật lý VTĐT

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Tiếp đoàn Embassy of Ireland

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHCN chuẩn bị)

14:00

Sinh hoạt chính trị chuyên đề “Tình hình an ninh quốc phòng giai đoạn hiện nay”

Địa điểm: Giảng đường 1

17:00

Hội nghị BCH Đoàn trường mở rộng

Địa điểm: Phòng F.102 (VP ĐTN chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  20/04/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Tiếp viện JVN

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

10:00

Làm việc với Trường Grenoble Alpes, Pháp

Địa điểm: Phòng I.11 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

14:00

Họp góp ý cho quyết định số 867/QĐ-ĐHQG

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TTPC&SHTT chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 21/04/2018

08:00

Workshop

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: