LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 16/05/2022 đến 22/05/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 16/05/2022 đến 22/05/2022)

THỨ HAI NGÀY 16/05/2022

 

 

                  

THỨ BA NGÀY 17/05/2022

 

 

                  

THỨ TƯ NGÀY 18/05/2022

09:00

Phòng Đào tạo và Hiệu trưởng họp với Trung tâm Lý luận Chính trị

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 19/05/2022

 

 

 

THỨ SÁU NGÀY 20/05/2022

08:30

Cả ngày

Họp nhóm Báo cáo tự đánh giá cấp Trường định kỳ

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 21/05/2022

08:30

Báo cáo chuyên đề Tiến sĩ ngành Toán Giải tích

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

THỨ BẢY NGÀY 21/05/2022 và CHỦ NHẬT NGÀY 22/05/2022

06:00 (Cả ngày): Tuyển sinh Sau đại học năm 2022 – đợt 1

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)