LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 18/06/2018 đến 22/06/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 18/06/2018 đến 22/06/2018)

THỨ HAI NGÀY 18/06/2018

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Tiếp đoàn Chungyuan Christian University

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 19/06/2018

09:00

Họp thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

10:00

Tiếp công ty Coprona, Nhật Bản

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 20/06/2018

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 21/06/2018

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng

Địa điểm: Hội trường nhà I  (Phòng TCHC chuẩn bị)

09:00

Họp hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  22/06/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hải dương + Khí tượng Khí hậu học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:00

Phỏng vấn xét tuyển chương trình Thạc sĩ Toán ứng dụng Pháp – Việt

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Toán – Tin học chuẩn bị)

14:00

Họp hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: