LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 24/01/2022 đến 28/01/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 24/01/2022 đến 28/01/2022)

THỨ HAI NGÀY 24/01/2022

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Trà Quốc Khanh ngành Giải tích

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Báo cáo CĐTS ngành Hóa sinh

Địa điểm: Phòng F.205A (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 25/01/2022

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành CNSH

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 26/01/2022

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Báo cáo CĐTS ngành Hóa sinh

Địa điểm: Phòng F.205A (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Toán ứng dụng

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 27/01/2022

 

 

 

THỨ SÁU NGÀY 28/01/2022

 

 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: