LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 24/10/2022 đến 29/10/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 24/10/2022 đến 29/10/2022)

THỨ HAI NGÀY 24/10/2022

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:15

Họp Phòng TCHC

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng TCHC chuẩn bị)

14:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG loại C (TS. Trịnh Thị Diệu Bình)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 25/10/2022

09:00

Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Dũng Chinh, ngành VLLT & VL Toán

Địa điểm: Phòng F.102  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 26/10/2022

14:00

Tiếp đoàn Đại học Chung Nam National

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 27/10/2022

 

 

 

THỨ SÁU NGÀY 28/10/2022

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 29/10/2022

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Vũ Mai Trang, ngành Đại số và Lý thuyết số

Địa điểm: Phòng F.102  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: