LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 26/9/2022 đến 30/9/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 26/9/2022 đến 30/9/2022)

THỨ HAI NGÀY 26/9/2022

08:30

Tiếp Đoàn ĐHQG Lào

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

14:00

Hội đồng thẩm định giáo trình

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 27/9/2022

 

 

                  

THỨ TƯ NGÀY 28/9/2022

08:00

Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Lương An Vinh, ngành Khoa học Máy tính

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hệ thống Thông tin

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 29/9/2022

08:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Khoa học Máy tính

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Giảng dạy Hóa thực nghiệm

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 30/9/2022

08:00

Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Lê Hà Tầm Dương, ngành Di truyền học

Địa điểm: Phòng F.102  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Khoa học Máy tính

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: