LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 27/02/2023 đến 04/03/2023)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 27/02/2023 đến 04/03/2023)

THỨ HAI NGÀY 27/02/2023

09:00

Họp viết báo cáo TĐG cấp CTĐT theo ASIIN

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

09:00

Họp thương thảo gói thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

14:00

Tiếp National Kaohsiung Normal University

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 28/02/2023  

08:00

Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Văn Phước, ngành VLLT và VL toán

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Họp thương thảo gói thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

13:30

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết họp

Địa điểm: Phòng F.102

 

THỨ TƯ NGÀY 01/03/2023  

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Khoa học vật liệu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 02/03/2023  

13:30

Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Dương Ngọc Diễm, ngành CNSH

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 03/03/2023  

10:00

Họp về chế độ chính sách học bổng chương trình đề án

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng CTSV chuẩn bị)

13:30

Buổi giới thiệu về viện KIT và các chương trình học bổng tại KIT

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng CTSV chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: VP Hiệu Trưởng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 04/03/2023 

 08:00

Họp Hội đồng Trường lần thứ 11

Địa điểm: Phòng F.102 (VP HĐT chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Khoa học vật liệu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: