LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 28/10/2019 đến 02/11/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 28/10/2019 đến 02/11/2019)

THỨ HAI NGÀY 28/10/2019

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

Cả ngày

Chấm thi tuyển sinh SĐH

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Họp mở thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

                               

THỨ BA NGÀY 29/10/2019

07:30

Cả ngày

Chấm thi tuyển sinh SĐH

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Họp mở thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

14:00

Báo cáo “Nghiên cứu về tính chất phát quang của phức bạch kim vòng…”

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa KH&CNVL chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 30/10/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

Cả ngày

Chấm thi tuyển sinh SĐH

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Họp hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG-HCM

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KHCN chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 31/10/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

Cả ngày

Chấm thi tuyển sinh SĐH

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Minh Cần ngành CNSH

Địa điểm: F.205A (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh thái học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Tiếp Đại học Paris 13, Pháp

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

13:30

Họp về công tác đào tạo ĐH & SĐH

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 01/11/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

Cả ngày

Chấm thi tuyển sinh SĐH

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 02/11/2019

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Nguyễn Duy Sang ngành Vật lý nguyên tử và Hạt nhân

Địa điểm: F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: