TB số 1 và số 2 của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM về việc tổ chức HTKH “Liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong việc giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp”