TB Về phương án tổ chức đợt sinh hoạt Công dân – sinh viên đầu năm, năm học 2024-2025

TB Về phương án tổ chức đợt sinh hoạt Công dân – sinh viên đầu năm, năm học 2024-2025

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên chủ động sắp xếp tham gia và hoàn thành các chuyên đề trong đợt Sinh hoạt Công dân – Sinh viên đầu năm học 2024-2025, Phòng Công tác sinh viên thông báo phương án tổ chức hoạt động này như sau:

  1. Đối tượng áp dụng: sinh viên khoá 2022, 2023 (SV chương trình đại trà, CLC, Tiên tiến).
  2. Thời gian: từ tháng 5/2024 – tháng 11/2024.
  3. Tích luỹ chuyên đề:

Mỗi sinh viên khoá 2022, 2023 đăng ký tham gia, học tập và hoàn thành 02 chuyên đề (A và B), trong đó:

  • Chuyên đề A (gồm 02 nội dung trong 01 buổi): sinh viên đăng ký và học tập theo thông báo của Nhà trường trong học kỳ 1, năm học 2024-2025.
  • Chuyên đề B (tự chọn): sinh viên tích luỹ chuyên đề này bằng cách đăng ký và tham gia 02 trong các hoạt động workshop/tập huấn kỹ năng do Nhà trường tổ chức. Chi tiết như sau:

+ Sinh viên được tính tích luỹ chuyên đề này khi tham gia các workshop/tập huấn kỹ năng theo thông báo, kế hoạch tổ chức có ghi chú là có tích luỹ chuyên đề B.

+ Thời gian tính tích luỹ: từ tháng 5/2024 – 11/2024.

+ Chỉ tính tích luỹ ở các hoạt động do Phòng Công tác Sinh viên tổ chức.

+ Sau mỗi hoạt động, Nhà trường sẽ công khai danh sách sinh viên đã tích luỹ chuyên đề B.

  1. Ghi nhận hoàn thành

Nhà trường ghi nhận sinh viên hoàn thành đợt Sinh hoạt Công dân – Sinh viên đầu năm học 2024-2025 khi:

  • Sinh viên đã tích luỹ chuyên đề B.
  • Sinh viên đã tham gia và hoàn thành bài thu hoạch sau khi kết thúc chuyên đề A (bài thu hoạch được tính là đạt khi hoàn thành 70% câu hỏi của bài).

Trường hợp sinh viên chỉ tham gia chuyên đề A hoặc chỉ tích luỹ được chuyên đề B thì xem như không hoàn thành đợt Sinh hoạt Công dân – Sinh viên và bị xử lý theo Quy chế.

Trường hợp sinh viên đã tham gia chuyên đề A và tích luỹ chuyên đề B nhưng chưa hoàn thành bài thu hoạch hoặc bài thu hoạch chuyên đề A không đạt thì xem như không hoàn thành đợt Sinh hoạt Công dân – Sinh viên và bị xử lý theo Quy chế.

Trên đây là thông báo về phương án tổ chức đợt sinh hoạt Công dân – sinh viên đầu năm học 2024-2025 dành cho sinh viên khoá 2022, 2023. Mọi thông tin thắc mắc, trao đổi sinh viên vui lòng liên hệ congtacsinhvien@hcmus.edu.vn để được hỗ trợ.