Thời khóa biểu HK1/2020-2021 – Đại học chính quy (new)

Thời khóa biểu HK1/2020-2021 – Đại học chính quy (new)
Sinh viên lưu ý:
1. Sau ngày 22/09/2020, sinh viên K2019 kiểm tra kết quả ĐKHP HK1/2020-2021 các môn bắt buộc trên portal. Các môn còn lại sinh viên ĐKHP theo thời gian đã thông báo.
2. Các lớp ngành Sinh học K2019 (19SHH): sinh viên tự ĐKHP môn BIO10022 – Thực tập Sinh học phân tử đại cương theo thời gian thông báo.
3. Các lớp ngành CNTT K2019 (19CTT): môn Thực hành Mạng máy tính: Giảng viên lý thuyết sẽ hướng dẫn sinh viên cách thức học thực hành theo hình thức 2.  
5. Đăng ký học phần tự chọn nên xem file hướng đẫn để biết học phần cần đăng ký học.