Thông báo các vấn đề về bảo hiểm y tế dành cho sinh viên khóa 2020

Thông báo các vấn đề về bảo hiểm y tế dành cho sinh viên khóa 2020

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

___________________

Số:  74 /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về bảo hiểm y tế dành cho Tân sinh viên khóa 2020

____________________

 

Nhà trường thông báo các vấn đề về bảo hiểm y tế (BHYT) dành cho sinh viên (SV) khóa tuyển 2020 như sau:

Thông tin mã thẻ BHYT của sinh viên: xem tại đây

SV kiểm tra kỹ thông tin, nếu có sai sót phải báo về Phòng CTSV.

 • Đối với các SV có mã đối tượng là BT, CN, DK, DN, DT, GB, HN, TA, TC, TQ, TV, XD: Nhà trường hoàn trả 100% tiền BHYT đã đóng (dự kiến hoàn trả trong tháng 11/2020).
 • Đối với các SV có mã đối tượng là GD có thời hạn sử dụng thẻ trong năm 2021: Nhà trường hoàn trả 100% tiền BHYT đã đóng (dự kiến hoàn trả trong tháng 11/2020).
 • Đối với SV ở KTX ĐHQG: Nhà trường chuyển tiền để KTX mua BHYT cho SV, các vấn đề về BHYT sinh viên vui lòng liên hệ KTX.

 

CÁC SINH VIÊN KHÔNG Ở KTX ĐHQG THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU:

 

 1. Đối với sinh viên đã có thông tin mã số BHXH:

Sinh viên kiểm tra mã số bảo hiểm xã hội của mình, nếu có sai sót phải báo về Phòng CTSV.

Thời gian thực hiện: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/10/2020.

 1. Đối với sinh viên chưa có thông tin mã số BHXH:
  • Trường hợp 1: nếu sinh viên có thẻ BHYT đang sử dụng thì nộp bản sao thẻ BHYT cho Phòng Công tác sinh viên.
  • Trường hợp 2: nếu sinh viên bị mất thẻ BHYT thì làm theo hướng dẫn sau:

Thời hạn thực hiện: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/10/2020.

 • Đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu:

Các sinh viên thực hiện việc đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/10/2020 theo hướng dẫn sau:

 • Bước 1: Truy cập website https://bit.ly/31086yY
 • Bước 2: Đăng nhập email với thông tin đăng nhập lần đầu như sau (xem hướng dẫn sử dụng email sinh viên tại đây)

(Mật khẩu mặc định có giá trị trong vòng 90 ngày, sau khi đăng nhập sinh viên phải thay đổi và đăng nhập lại bằng mật khẩu mới)

Ví dụSinh viên Nguyễn Văn A có MSSV 20110001 và CMND 123456789 sẽ có thông tin đăng nhập là:

Email: 20110001@student.hcmus.edu.vn

Password: KHTN6789#

Lưu ý:

Đối với các sinh viên không đăng ký trong thời gian quy định:

 • Với các sinh viên không ở TP. HCM: Nhà trường sẽ chọn bệnh viện mặc định: SV học tại cơ sở Thủ Đức-Dĩ An là bệnh viện Quận Thủ Đức (79037), SV học tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ là bệnh viện 7A (79016).
 • Với các sinh viên ở TP. HCM: Nhà trường sẽ giữ lại bệnh viện theo thông tin trên thẻ BHYT đã nộp cho Nhà trường, yêu cầu sinh viên kiểm tra nơi đăng ký khám chữa bệnh của mình dưới đây, nếu có sai sót phải báo về Phòng CTSV trước ngày 26/10/2020:

 {aridoc width=”900″ height=”900″}https://www.hcmus.edu.vn/attachments/article/3381/THONG%20TIN%20BENH%20VIEN%20SV%20TP.HCM.pdf{/aridoc}

Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện việc tham gia Bảo hiểm y tế và khai báo thông tin đăng ký BHXH đầy đủ theo quy định để đảm bảo quyền lợi của mình./.

 

  Nơi nhận:

–   Ban Giám hiệu (để b/c);

–   Phòng Đào tạo (để p/h);

–   Phòng KH-TC (để p/h);

–   BCN các Khoa (để p/h);

–   Đoàn TN, Hội SV (để p/h);

–   Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương