THÔNG BÁO Chương trình Học bổng Vừ A Dính năm học 2021-2022

THÔNG BÁO Chương trình Học bổng Vừ A Dính năm học 2021-2022

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số:    42 /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng Vừ A Dính năm học 2021-2022

_________________

 

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên bậc Đại học có tư cách đạo đức tốt;
 • Là sinh viên dân tộc thiểu số (không phải dân tộc Kinh);
 • Điểm trung bình học kì 1 năm học 2021-2022 từ 7.0 trở lên;
 • Điểm rèn luyện học kì 2 năm học 2020-2021 từ loại Khá trở lên;
 • Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do tác động của dịch Covid-19 hoặc tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn.
 1. Giá trị học bổng

Mỗi suất học bổng có giá trị 1.500.000đ / sinh viên.

 1. Hồ sơ xin học bổng
 • Bản tóm tắt thành tích cá nhân ( theo mẫu);
 • Sổ hộ khẩu thường trú.
 • Giấy xác nhận hộ nghèo/ hộ cận nghèo 2022 hoặc giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn ( nếu có).
 1. Hình thức và thời gian nộp hồ sơ
 • Sinh viên chụp hình/scan bản chính các loại giấy tờ nêu trên (theo thứ tự) thành 1 file định dạng pdf duy nhất, đặt tên file theo quy định (không dấu): HBVUAADINH_MSSV
 • Điền thông tin và up file hồ sơ tại link sau: https://forms.office.com/r/wSCM50cru5
 • Hạn chót: 16g00 ngày 10/4/2022.

 

           

Nơi nhận:

– BGH (để báo cáo);

– BCN các Khoa;

– Đoàn TN, Hội SV;

– Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương