Thông báo đăng ký học lại học phần điểm I trong HK3/2020-2021

Thông báo đăng ký học lại học phần điểm I trong HK3/2020-2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG ĐÀO TẠO

   Số:         /TB-KHTN-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký lại các học phần đã được duyệt hoãn thi (điểm I)

của sinh viên bậc đại học hệ chính quy chương trình đại trà

trong học kỳ 3 năm học 2020-2021 (học kỳ hè NH 2020-2021)

 

        Trường thông báo đến sinh viên bậc đại học hệ chính quy chương trình đại trà về việc đăng ký học lại các học phần đã được duyệt điểm I (được xét hoãn thi) trong các học kỳ HK3/2019-2020 (học kỳ hè năm trước) và HK1, 2/2020-2021 để được dự thi trong học kỳ 3 năm học 2020-2021 như sau:

1. Thời gian đăng ký:  từ ngày 16/07/2021 đến hết ngày 17/07/2021.

2. Hình thức đăng ký:  Sinh viên đăng ký qua mạng theo các bước sau đây: 

  • Bước 1: Truy cập và đăng nhập bằng tài khoản (email) sinh viên theo link sau: https://forms.office.com/r/7v4xMQyAAY
  • Bước 2: Điền đầy đủ thông tin theo mẫu và gửi về Trường theo đúng thời gian thông báo.
  • Bước 3Kiểm tra lại kết quả đăng ký trên Portal vào ngày 22/07/2021.

        

                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nơi nhận:

– Như trên (để thực hiện).

– Lưu: PĐT.                                                                                                                                          

                                                                                                          TRẦN THÁI SƠN