Thông báo đăng ký học lại môn hoãn thi đợt 3 – HK2/2019-2020

Thông báo đăng ký học lại môn hoãn thi đợt 3 – HK2/2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG ĐÀO TẠO

 Số: ……../TB-KHTN-ĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký lại các học phần đã được duyệt hoãn thi (điểm I)

của sinh viên bậc đại học hệ chính quy trong HK2/2019-2020

đối với các học phần học trực tiếp đợt 3

 

                 Trường thông báo đến sinh viên bậc đại học hệ chính quy về việc đăng ký học lại các học phần đã được duyệt điểm I (được xét hoãn thi) trong các học kỳ HK2/2018-2019, HK3/2018-2019 (học kỳ hè) và HK1/2019-2020 để được dự thi trong học kỳ 2 năm học 2019-2020 đối với các học phần học trực tiếp đợt 3 như sau:

  1. Thời gian đăng ký: từ ngày 04/06/2020 đến ngày 05/06/2020.
  2. Thủ tục đăng ký: sinh viên nộp đơn đã được duyệt điểm I và đơn đăng ký học lại học các học phần được duyệt hoãn thi cho phòng Đào tạo (sinh viên lấy mẫu trên mạng theo địa chỉ: www.hcmus.edu.vn  Đào tạo -> Đào tạo Đại học và Cao đẳng -> Quy chế – Biểu mẫu -> Biểu mẫu)
  3. Địa điểm đăng ký

Khóa 2018, 2019 đăng ký tại phòng Đào tạo cơ sở Linh Trung.

Khóa 2017 trở về trước đăng ký tại phòng Đào tạo cơ sở Nguyễn Văn Cừ./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nơi nhận:

– Như trên (để thực hiện).

– Lưu: PĐT.                                                               

                                                                                              

                                                                                                                                                TRẦN THÁI SƠN