Thông báo đăng ký học môn Những nguyên lý cơ bản CN Mac-Lê nin

Thông báo đăng ký học môn Những nguyên lý cơ bản CN Mac-Lê nin

 

THÔNG BÁO

(Về việc mở thêm lớp trong HK1/2019-2020

sinh viên bậc đại học hệ chính quy)

 

Trong học kỳ 1/2019-2020, Trường mở thêm một số lớp cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy như sau:  

Mở bổ sung: bắt đầu ngày 16/09/2019

nh

hk

Mã mh

Tên môn học

Lớp

Tên phòng

Thứ

Tiết bắt đầu

Số tiết

19-20

1

BAA00001

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin

18HL1

T. Báo sau

3

1

5

 

Lưu ý: Sinh viên đăng ký học phần (ĐKHP) theo lịch ĐKHP học kỳ 1/2019-2020 như đã thông báo và thêm ngày 07, 08/09/2019.