Thông báo đăng ký học phần đã được duyệt hoãn thi (điểm I)

Thông báo đăng ký học phần đã được duyệt hoãn thi (điểm I)

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký lại các học phần đã được duyệt hoãn thi (điểm I)

của sinh viên bậc đại học hệ chính quy trong HK1/2020-2021

 

            Trường thông báo đến sinh viên bậc đại học hệ chính quy về việc đăng ký học lại các học phần đã được duyệt điểm I (được xét hoãn thi) trong các học kỳ HK1/2019-2020 và HK2/2019-2020 để được dự thi trong học kỳ 1 năm học 2020-2021 như sau:

  1. Thời gian đăng ký:

– Đối với các học phần học cùng khóa 2017, 2018: sinh viên đăng ký từ ngày 14/10/2020 đến ngày 15/10/2020.

– Đối với các học phần học cùng khóa 2019, 2020: sinh viên đăng ký từ ngày 26/10/2020 đến ngày 27/10/2020.

  1. Thủ tục đăng ký: Sinh viên nộp đơn đã được duyệt điểm I và đơn đăng ký học lại học các học phần này cho phòng Đào tạo (sinh viên lấy mẫu trên mạng theo địa chỉ: www.hcmus.edu.vn / Đào tạo/ Đại học và Cao đẳng / Quy chế – Biểu mẫu /Biểu mẫu)
  2. Địa điểm đăng ký

Khóa 2018, 2019 đăng ký tại phòng Đào tạo cơ sở Linh Trung.

Khóa 2017 trở về trước đăng ký tại phòng Đào tạo cơ sở Nguyễn Văn Cừ./.

                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nơi nhận:

– Như trên (để thực hiện).

– Lưu: PĐT.