Thông báo Đăng ký học phần HK2/2021-2022 – bậc cao đẳng

Thông báo Đăng ký học phần HK2/2021-2022 – bậc cao đẳng

 

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 2 năm học 2021-2022

cho sinh viên bậc cao đẳng hệ chính qui

        Căn cứ theo số lượng sinh viên chưa hoàn tất học phần, Phòng Đào Tạo thông báo đến tất cả sinh viên bậc cao đẳng hệ chính quy khóa tuyển 2018 trở về trước về việc đăng ký qua mạng các học phần mở học lại vét trong học kỳ 2 năm học 2021-2022 như sau:

  1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh:

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Nội dung thựchiện

Ghichú

10/02/2022

13/02/2022

Đăngkýhọcphần

 

15/02/2022

16/02/2022

Điềuchỉnh ĐKHP

(*)

– Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo trên website Trường/Khoa để cập nhật thông tin các học phần được mở, hủy trong học kỳ.

(*):  Sau đợt điều chỉnh ĐKHP, tất cả yêu cầu điều chỉnh ĐKHP sẽ không được giải quyết.

  1. Điều kiện đăng ký

 – Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học học phần trước (nếu có).

 – Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 30 tín chỉ.

  1. Đăng ký học lại cùng lớp đại học chính quy: Sinh viên đăng ký trên portal trong cùng thời gian đăng ký và điều chỉnhtại mục 1.
  2. Danh mục các học phần tương đương: https://www.hcmus.edu.vn/component/content/article/200-phong-dao-tao/thong-bao-he-cao-dang/dang-ky-hoc-phan_cd/3838-danh-muc-cac-hoc-phan-tuong-duong-bac-cao-dang?Itemid=437

Lưu ý:.

  • Sinh viên xem kỹ thời khóa biểu, mã lớp để đăng ký chính xác.
  • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV. Email P.CTSV : congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
  • SV liên hệ Giáo vụ Khoa CNTT: giaovu@fit.hcmus.edu.vn khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần Tin học, các học phần còn lại liên hệ Email Phòng Đào tạo: pdt_khtn@hcmus.edu.vn
  • Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường trong thời gian đăng ký qua mạng.

                                                                                                           TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

                                                                                                              Trần Thái Sơn