Thông báo Đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ Đại học chính quy (đợt bổ sung)

Thông báo Đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022  cho sinh viên hệ Đại học chính quy (đợt bổ sung)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

  Số:    /KHTN-ĐT  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP. HCM, ngày 21 tháng 10 năm 2021

     THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 1 năm học 2021-2022

cho sinh viên hệ Đại học chính quy (đợt bổ sung)

                   Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 và tình hình dịch bệnh, Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên hệ Đại học chính quy K2020 về trước việc đăng ký học phần (ĐKHP) qua mạng trong  HK1/2021-2022 như sau:

1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh:

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Khóa

Nội dung thực hiện

Ngành được

đăng ký

Ghi chú

28/10/2021

30/10/2021

K20 về trước

ĐKHP các môn học Khoa mới mở bổ sung

Sinh học

Công nghệ sinh học

Kỹ thuật điện tử – viễn thông

Vật lý học

 

           (*)

(*)  – Sinh viên xem thông báo chi tiết tại website các Khoa để biết các môn học mới mở bổ sung.

        – Đây là đợt đăng ký mới không liên quan đến các lớp đang học. Sinh viên không được đăng ký/điều chỉnh trên các lớp đang học.

2. Điều kiện đăng ký:

  • Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học phần học trước (nếu có).
  • Các học phần Anh văn chỉ cần thỏa điều kiện học phần trước; bỏ chặn điều kiện ngoại ngữ khi đăng ký các học phần chuyên ngành trong học HK1/21-22.
  • Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 25 tín chỉ.

Lưu ý:  

  • Hình thức học: Trực tuyến (online). Ngày bắt đầu học: 08/11/2021
  • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV. Email P.CTSV : congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
  • SV liên hệ Giáo vụ các Khoa khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần thuộc Giai đoạn 2.
  • Email hỗ trợ Giáo vụ khoa CNTT: giaovu@fit.hcmus.edu.vn
  • Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường trong thời gian đăng ký qua mạng.

                                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                              TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

  

                                                                                                                                        Trần Thái Sơn