Thông báo đăng ký học phần học lại cùng lớp 17HCB

Thông báo đăng ký học phần học lại cùng lớp 17HCB

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2018

 

 THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học phần HK3/17-18 lớp Liên thông ĐH (LTĐH) chính quy

   

Trường thông báo đến sinh viên LTĐH các khóa trước về việc đăng ký học phần HK3/2017–2018 học cùng 17HCB như sau:

  1. Thời gian: 04/06 đến 15/06/2018. SV xem TKB lớp 17HCB tại đây.
  2. Địa điểm: Phòng Đào tạo
  3. Danh sách đăng ký học phần HK3/17-18 của sinh viên các lớp LTĐH sẽ thông báo trên web Trường, Khoa vào ngày 29/06/2018.

Quá thời hạn trên, những sinh viên chưa hoàn thành đăng ký học phần xem như tự ý nghỉ học.

                                                                                                                             

                                                                                                               PHÒNG ĐÀO TẠO