Thông báo đăng ký lại các học phần đã được duyệt hoãn thi (điểm I)

Thông báo đăng ký lại các học phần đã được duyệt hoãn thi (điểm I)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký lại các học phần đã được duyệt hoãn thi (điểm I)

của sinh viên bậc đại học hệ chính quy chương trình đại trà

trong học kỳ 1 năm học 2021-2022

               Trường thông báo đến sinh viên bậc đại học hệ chính quy chương trình đại trà về việc đăng ký học lại các học phần đã được duyệt điểm I (được xét hoãn thi) trong các học kỳ HK3/2020-2021 (học kỳ hè NH 2020-2021), và HK1 và HK2 năm học 2020-2021 để được dự thi trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 như sau:

  1. Thời gian đăng ký: từ ngày 03/9/2021 đến ngày 05/9/2021.
  2. Hình thức đăng ký:

Sinh viên đăng ký qua mạng theo các bước sau đây: 

  • Bước 1: Truy cập và đăng nhập bằng tài khoản (email) sinh viên theo link sau: https://forms.office.com/r/rigdsZm7fZ
  • Bước 2: Điền đầy đủ thông tin theo mẫu và nộp theo đúng  thời gian thông báo.
  • Bước 3Kiểm tra lại kết quả đăng ký trên Portal vào ngày 08/09/2021.

          Lưu ý: Sinh viên ngành Công nghệ thông tin chương trình đại trà không đăng ký học lại cùng lớp mở riêng cho chương trình Cử nhân tài năng./.

 

                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nơi nhận:

– Như trên (để thực hiện).

– Lưu: PĐT.                                                                                                                                                       

                                                                                                           TRẦN THÁI SƠN