Thông báo danh sách lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo năm 2022

Thông báo danh sách lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo năm 2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

______________

Số: 98/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về danh sách lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo

năm 2022

________________________

 

Nhà trường thông báo đến sinh viên có tên trong danh sách lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo thời gian tiếp nhận và hồ sơ cần chuẩn bị như sau:

  1. Danh sách lưu trú: xem danh sách đính kèm
  2. Thời gian tiếp nhận lưu trú:

Đợt 1: từ ngày 01/08/2022 đến ngày 05/08/2022

Đợt 2: từ ngày 01/09/2022 đến ngày 09/09/2022

  1. Địa điểm: KTX 135B Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Tp.HCM
  2. Hồ sơ cần chuẩn bị:
  • Thẻ sinh viên
  • 02 bản sao CMND/CCCD (đem bản chính để đối chiếu).
  • Ba tấm hình 2×3 (chụp không quá 6 tháng).
  • Lệ phí lưu trú./.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp với Bộ phận Quản lý KTX theo số điện thoại 0983071252 (Cô Nhung) để được hướng dẫn và giải đáp./.

 

Nơi nhận:

–            BGH (để báo cáo);

–            Sinh viên (thực hiện);

–            Lưu:  CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Hân