Thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký học phần qua mạng

Thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký học phần qua mạng

Phòng Đào Tạo thông báo điều chỉnh thời gian Đăng ký học phần hệ Cao đăng chính quy học kỳ 2 năm học 2017-2018:

Thời gian đăng ký:  Từ 8h30 ngày 30/01/2018 đến 17h00 ngày 02/02/2018

Lưu ý:

Phòng Đào Tạo sẽ không mở đợt điều chỉnh đăng ký học phần. Sinh viên liên hệ Giáo vụ khoa CNTT nếu có yêu cầu điều chỉnh.