Thông báo đổi phòng học lớp 17CK1, 17CK2

Thông báo đổi phòng học lớp 17CK1, 17CK2
Từ tuần lễ 20/10 2 môn học VLH023 và CTT006 thay đổi phòng học như sau:
 
Lớp Mã HP Tên HP GVLT Thứ Tiết Phòng Ghi chú
17CK1 VLH023 Điện từ, Quang – Lượng tử – Nguyên tử Võ Nguyễn Như Liễu –
Huỳnh Nguyễn Phong Thu
T7 1-3
(chỉ học 3t/tuần, gv thông báo bù giờ sau)
GD2 -> E403 Áp dụng từ 20/10/2018 đến cuối HK
17CK2 CTT006 Phương pháp lập trình hướng đối tượng Nguyễn Khắc Huy T5 7 – 9 C22 ->E403 Chỉ đổi ngày 01/11/2018