Thông báo đóng học phí cao học khóa năm 2017

Thông báo đóng học phí cao học khóa năm 2017

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

v/v Thu học phí đợt 2 chương trình cao học khóa 27/2017

  

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Đề nghị học viên cao học của các ngành khóa năm 27 đến phòng Đào tạo Sau đại học đóng học phí đợt 2.

Thời gian: từ ngày 09/5/2018 đến 11/5/2018.

Mức thu: 7.000.000đ                                                                 

Sau thời hạn nêu trên, học viên không đóng chi phí Nhà trường sẽ không giải quyết bổ sung với bất cứ lý do gì.

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 5 năm 2018

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

 (đã ký)

Đặng Thị Phương Thảo