Thông báo học bổng của công ty WILLOGY (AI & ROBOTICS) năm 2021

Thông báo học bổng của công ty WILLOGY (AI & ROBOTICS) năm 2021

Nhà trường có nhận được thông tin về học bổng của công ty WILLOGY năm 2021:

– Đối tượng: sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, có thành tích học tập tốt.

– Giá trị học bổng: 130 USD / suất

Thông tin chi tiết về điều kiện và hồ sơ như sau:

 {aridoc width=”900″ height=”700″}https://www.hcmus.edu.vn/attachments/article/3542/Chu%CC%9Bo%CC%9Bng%20tri%CC%80nh%20ho%CC%A3c%20bo%CC%82%CC%89ng%20co%CC%82ng%20ty%20Willogy%20(AI%20va%20Robotics)_2021.pdf{/aridoc}