Thông báo học thêm 1 buổi môn Toán cơ bản của lớp ôn tập tuyển sinh cao học năm 2018 đợt 1