Thông báo hủy các lớp Anh văn trong HK3/2021-2022

Thông báo hủy các lớp Anh văn trong HK3/2021-2022

THÔNG BÁO

(Về việc hủy các lớp Anh văn trong HK3/2021-2022

sinh viên bậc đại học hệ chính quy chương trình đại trà)

 

  Căn cứ vào kết quả đăng ký học phần trong học kỳ HK3/2021-2022, Trường điều chỉnh hủy lớp Anh văn 4/HE-LT5 trong thời khóa biểu sinh viên bậc đại học hệ chính quy chương trình đại trà. Sinh viên được chuyển đăng ký học phần sang lớp Anh văn 4/HE-LT1 theo thời khóa biểu như sau:

 

nh

hk

Mã mh

Tên môn học

Lớp

Thứ

Tiết bắt đầu

Số tiết

Phòng

21-22

3

BAA00014

Anh văn 4

HE-LT1

3

1

4

cs2:NĐH5.5

21-22

3

BAA00014

Anh văn 4

HE-LT1

5

1

4

cs2:NĐH5.5

21-22

3

BAA00014

Anh văn 4

HE-LT1

7

1

4

cs2:NĐH5.5

                                                                                                                       

  

 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký)

Trần Thái Sơn