Thông báo kết quả chính thức Điểm rèn luyện sinh viên HK1/2020-2021

Thông báo kết quả chính thức Điểm rèn luyện sinh viên HK1/2020-2021

Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện thông báo kết quả Điểm rèn luyện chính thức HK1/2020-2021, sinh viên có thể xem kết quả như sau:

  • CÁCH 1:
    • Tải ứng dụng Shub để xem điểm chi tiết của các hoạt động đã được cộng điểm trong HK1/2020-2021.
    • Điểm trên Shub là điểm của từng hoạt động, sinh viên phải đối chiếu với quy chế về mức điểm tối đa của từng mục khi tính điểm tổng kết (xem nội dung quy chế tại đây)
  • CÁCH 2: xem kết quả điểm chi tiết tại trang Dịch vụ trực tuyến CTSV.
    • Truy cập Website: http://ctsv.hcmus.edu.vn/onlinetest
    • Chọn mục Điểm rèn luyện\ chọn “Grade” trong khu vực quản trị khóa học (góc bên phải cuối màn hình).

Kết quả điểm rèn luyện sẽ được ghi vào hồ sơ sinh viên và được sử dụng trong việc xét duyệt học bổng, khen thưởng, kỷ luật…/.

 Nơi nhận:

–            Ban giám hiệu;

–            BCN Khoa CNTT;

–            Đoàn TN, Hội SV;

–            Lưu: VT, CTSV.

TM. HỘI ĐỒNG

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

Trần Vũ