Thông báo kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2019-2020

Thông báo kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2019-2020

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số: 95/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Thành phố Hồ Chí Minh,ngày 07 tháng 10 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2019-2020

 

 

      Nhà trường thông báo đến sinh viên kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2019-2020 thực hiện theo thông báo 78/TB-KHTN

ra ngày 27/9/2018 như sau:

1.  Danh sách đăng ký:

o    Chuyên đề 1: Xem tại đây

 • Do số lượng sinh viên đăng ký không đủ nên lớp I_ĐN10 sẽ chuyển sang học cùng lớp I_ĐN09 tại Hội trường B, Linh Trung lúc 7g30-11g00

ngày 19/10/2019 

 • Do sự cố cúp điện ngày 13/10/2019 tại cơ sở Linh Trung nên các lớp I_ĐN05, I_ĐN06, I_ĐN07, I_ĐN08 sẽ chuyển lịch học sang ngày 16/11/2019

(giờ và phòng học không thay đổi)

o    Chuyên đề 2: Xem tại đây

 • Do số lượng sinh viên đăng ký không đủ nên lớp IIB_ĐN07 sẽ chuyển sang học cùng lớp IIB_ĐN06 tại Hội trường B, Linh Trung lúc 7g30-11g00 

ngày 27/10/2019; 

 • Do số lượng sinh viên đăng ký không đủ nên lớp IIB_ĐN09 sẽ chuyển sang học cùng lớp IIB_ĐN08 tại Hội trường B, Linh Trung lúc 13g-16g30 

ngày 27/10/2019; 

Lưu ý: Sinh viên đăng ký không đúng hoặc không đủ 02 chuyên đề sẽ không được giải quyết.

2.  Nội dung sinh hoạt:

Ø   Chuyên đề 1: gồm 2 nội dung

 • Thông tin tình hình thời sự chính trị xã hội trong năm 2019
 • Một số vấn đề về sở hữu trí tuệ
 • Thông tin về Đoàn – Hội

Ø   Chuyên đề 2: gồm 2 nhóm nội dung, sinh viên lựa chọn một trong hai nhóm nội dung để tham gia

+ Nhóm IIA

 • Tổng quan về cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
 • Sinh hoạt Quy chế học vụ
 • Hướng đến mục tiêu trở thành công dân toàn cầu

+ Nhóm IIB

 • Quản lý tài chính cá nhân
 • Sinh hoạt Quy chế học vụ
 • Kỹ năng xử lý khủng hoảng tâm lý trong đời sống sinh viên

3.  Địa điểm học:

 • Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TP.HCM
 • Cơ sở 2: Thủ Đức – Dĩ An

4.  Thời gian học:

 • Sáng:   Từ 07g30 đến 11g00
 • Chiều: Từ 13g00 đến 16g30

5. Phương thức điểm danh

          Sinh viên có mặt tại phòng học trước giờ học 15 phút, Nhà trường sẽ tiến hành quét Thẻ SV (lần 1) để điểm danh Đầu vào cho sinh viên. Cuối mỗi

buổi học, Nhà trường sẽ quét Thẻ SV (lần 2) để điểm danh Đầu ra. Sinh viên phải quét Thẻ đầy đủ 02 lần mới được tính là đã tham gia lớp học.

 

**Lưu ý:

+        Sau 15 phút kể từ khi bắt đầu buổi học, Nhà trường sẽ ngưng quá trình điểm danh. Mọi thắc mắc, khiếu nại cũng như đơn xin của sinh viên trong

trường hợp đi không đúng thời gian sẽ không được giải quyết.

+         Sinh viên phải đi học đúng thời gian và đúng lớp như đã đăng ký để đảm bảo chất lượng lớp học. Những trường hợp đi khác buổi đã đăng ký sẽ

không được điểm danh, không được công nhận đã tham gia chuyên đề.

+         Kết thúc hai chuyên đề, sinh viên bắt buộc phải tham gia làm bài kiểm tra (trắc nghiệm) trên máy tính.

+         Sinh viên phải đi học đầy đủ 2 chuyên đề và tham dự kiểm tra như đã đăng ký. Trường hợp sinh viên vắng học một chuyên đề hoặc không làm

kiểm tra thì Nhà trường xem như sinh viên không tham gia sinh hoạt công dân.

           Nhà trường yêu cầu các sinh viên thuộc đối tượng nêu trên tham gia đầy đủ theo đúng thời gian quy định. Các sinh viên không tham gia sẽ “Nhận

0 điểm toàn bộ Mục 2 Điểm rèn luyện” của đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2019-2020.

 

 

Nơi nhận:

–            Lưu: CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Phạm Nguyễn Thùy Dương