Thông báo Kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên bậc Đại học HK2/2017-2018 (cập nhật 17.9)

Thông báo Kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên bậc Đại học HK2/2017-2018 (cập nhật 17.9)

THÔNG BÁO

Kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên bậc Đại học HK2/2017-2018

 

      Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện thông báo kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK2/2017-2018 của sinh viên bậc Đại học (chương trình đại trà và chương trình đặc biệt) và hướng dẫn tiếp nhận khiếu nại như sau:

  1. Kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK2/2017-2018 (cập nhật ngày 17/9/2018): Xem file đính kèm
  2. Thời gian và địa điểm tiếp nhận khiếu nại: từ 07/9/2018 – 21/9/2018

Nội dung

Nơi tiếp nhận

Email các cán bộ phụ trách

Mục 5

Khoa

Toán: nhhai@hcmus.edu.vn

CNTT:  tlsv@fit.hcmus.edu.vn

Vật lý + HDH + KTHN: daotuan@hcmus.edu.vn

Hóa+ CN Hóa:  hopthusvkhoahoa@hcmus.edu.vn

Sinh + CNSH: htoanh@hcmus.edu.vn

Địa chất: dtmle@hcmus.edu.vn

KHMT + CNMT:  tqtra@hcmus.edu.vn

KHVL: vnan@hcmus.edu.vn

ĐTVT: nvlinh@fetel.hcmus.edu.vn

Các mục còn lại

Phòng CTSV

Nộp bản photo các Giấy chứng nhận đã tham gia hoạt động (có xác nhận của đơn vị tổ chức) tại phòng CTSV hoặc qua email diemrenluyen@hcmus.edu.vn

Lưu ý:

–   Sử dụng Email sinh viên để liên hệ với Nhà trường

–   Tiêu đề: MSSV – DRL HK2/17-18

–   Đính kèm theo các bản scan Giấy chứng nhận đã tham gia hoạt động (có xác nhận của đơn vị tổ chức)

 Các email gửi về phòng không đúng quy định sẽ không được trả lời

  1. Theo dõi các hoạt động đã được cộng điểm trong HK2/2017-2018:

Để theo dõi các hoạt động đã được cộng điểm rèn luyện trong HK2/2017-2018, sinh viên tải ứng dụng Shub (Phiên bản nâng cao của Sin4HCMS chạy trên hệ điều hành Androi và IOS) để kiểm tra và phản hồi trực tiếp về Phòng công tác sinh viên hoặc email diemrenluyen@hcmus.edu.vn  (theo hướng dẫn tại mục 2).

Hướng dẫn sử dụng SHub: Xem file đính kèm

Các hoạt động được bổ sung:

Đề nghị các sinh viên đọc kỹ quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy và danh mục hoạt động (theo file đính kèm) trên để thực hiện khiếu nại đúng thời gian quy định. Sau thời hạn trên Hội đồng Trường sẽ công bố kết quả chính thức và không tiếp nhận bất kỳ khiếu nại nào khác.

 Nơi nhận:

–            Ban giám hiệu;

–            BCN các Khoa;

–            Đoàn TN, Hội SV;

–            Lưu: VT, CTSV.

TM. HỘI ĐỒNG

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

Trần Vũ