Thông báo Kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên Chương trình đào tạo theo đề án học kỳ 1/2018-2019

Thông báo Kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên Chương trình đào tạo theo đề án học kỳ 1/2018-2019

Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện thông báo kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK1/2018-2019 của sinh viên bậc Chương trình đào tạo theo đề án và hướng dẫn tiếp nhận khiếu nại như sau:

  1. Kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK1/2018-2019: Nhà trường đã gửi kết quả qua email sinh viên (dạng MSSV@student.hcmus.edu.vn), sinh viên kiểm tra email để xem kết quả hoặc có thể xem trên ứng dụng Shub.
  2. Thời gian và địa điểm tiếp nhận khiếu nại: từ 04/3/2019 – 19/3/2019

Nội dung

Nơi tiếp nhận

Email các cán bộ phụ trách

Mục 5

Văn phòng khoa CNTT

httu@fit.hcmus.edu.vn

Các mục còn lại

Phòng CTSV

Nộp bản photo các Giấy chứng nhận đã tham gia hoạt động (có xác nhận của đơn vị tổ chức) tại phòng CTSV hoặc qua email diemrenluyen@hcmus.edu.vn

Lưu ý:

–   Sử dụng Email sinh viên để liên hệ với Nhà trường

–   Tiêu đề: MSSV – DRL HK1/18-19

–   Đính kèm theo các bản scan Giấy chứng nhận đã tham gia hoạt động (có xác nhận của đơn vị tổ chức)

 Các email gửi về phòng không đúng quy định sẽ không được trả lời

 

  1. Theo dõi các hoạt động đã được cộng điểm trong HK1/2018-2019:

Để theo dõi các hoạt động đã được cộng điểm rèn luyện trong HK1/2018-2019, sinh viên tải ứng dụng Shub (Phiên bản nâng cao của Sin4HCMS chạy trên hệ điều hành Androi và IOS) để kiểm tra và phản hồi trực tiếp về Phòng công tác sinh viên hoặc email diemrenluyen@hcmus.edu.vn  (theo hướng dẫn tại mục 2).

Đề nghị các sinh viên đọc kỹ quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy và danh mục hoạt động trên để thực hiện khiếu nại đúng thời gian quy định. Sau thời hạn trên Hội đồng Trường sẽ công bố kết quả chính thức và không tiếp nhận bất kỳ khiếu nại nào khác.

 Nơi nhận:

–            Ban giám hiệu;

–            BCN Khoa CNTT;

–            Đoàn TN, Hội SV;

–            Lưu: VT, CTSV.

TM. HỘI ĐỒNG

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

Trần Vũ