Thông báo Kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 1/2020 – 2021

Thông báo Kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 1/2020 – 2021

Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện thông báo kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK1/2020 – 2021 của sinh viên hệ chính quy và hướng dẫn tiếp nhận khiếu nại như sau:

 1. Kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK1/2020 – 2021: cập nhật đến 11g30 ngày 27/4/2021 (trong đó có điều chỉnh mục 6.1 – khảo sát môn học, khóa học của sinh viên CTĐA ngành CNTT và mục 6.4 – kết quả sinh hoạt công dân đầu năm, cuối khóa)

Sinh viên có thể xem kết quả dự kiến theo một trong 02 cách sau:

 • CÁCH 1:
  • Tải ứng dụng Shub để xem điểm chi tiết của các hoạt động đã được cộng điểm trong HK1/20-21. Điểm tổng kết của học kỳ được cập nhật ngay sau khi khiếu nại của sinh viên được giải quyết.
  • Điểm trên Shub là điểm của từng hoạt động, sinh viên phải đối chiếu với quy chế về mức điểm tối đa của từng mục khi tính điểm tổng kết.
 • CÁCH 2: xem kết quả điểm chi tiết tại trang Dịch vụ trực tuyến CTSV. Điểm tổng kết của học kỳ được cập nhật định kỳ 02 lần/tuần

Username: MSSV

Pass: CMND/CCCD (toàn bộ user đã được set lại mật khẩu từ 26/4)

  • Chọn mục Điểm rèn luyện\ chọn “Grade” trong khu vực quản trị khóa học (góc bên phải cuối màn hình).
 1. Thời gian và địa điểm tiếp nhận khiếu nại: 
 •  Thời gian: từ 26/4/2021 – 14/5/2021
 • Cách thức: Nộp bản photo các Giấy chứng nhận đã tham gia hoạt động có xác nhận của đơn vị tổ chức tại phòng CTSV hoặc qua email diemrenluyen@hcmus.edu.vn (đối với các hoạt động trong trường liên hệ Văn phòng Đoàn thanh niên để được xác nhận tham gia hoạt động)

Lưu ý:

–   Sử dụng Email sinh viên để liên hệ với Nhà trường

–   Tiêu đề: MSSV – DRL HK1/20-21

–   Đính kèm theo các bản scan Giấy chứng nhận đã tham gia hoạt động (có xác nhận của đơn vị tổ chức)

 Các email gửi về phòng không đúng quy định sẽ không được trả lời

Đề nghị các sinh viên đọc kỹ quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy (xem file đính kèm) và xem các hoạt động đã được cộng điểm để thực hiện khiếu nại đúng thời gian quy định. Sau thời hạn trên Hội đồng Trường sẽ công bố kết quả chính thức và không tiếp nhận bất kỳ khiếu nại nào khác.

 Nơi nhận:

–            Ban giám hiệu;

–            BCN Khoa CNTT;

–            Đoàn TN, Hội SV;

–            Lưu: VT, CTSV.

TM. HỘI ĐỒNG

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

Trần Vũ