Thông báo mở thêm lớp HP Cơ sở lập trình HK2/2019-2020

Thông báo mở thêm lớp HP Cơ sở lập trình HK2/2019-2020
anh Đức thông báo cho sv.
 
Mã mh Tên môn học Lớp Số sv sosvMax Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết Khoa phụ trách Tuần bd Ngày đầu tuần
MTH00055 Cơ sở lập trình 19_HL3 120 120 cs2:E104 3 2 4 Toán-Tin học 25 17/02/2020
MTH00055 Cơ sở lập trình 19_HL3A 40 40 cs2:PMT_NĐH4.3 6 6 2.5 Toán-Tin học 27 02/03/2020
MTH00055 Cơ sở lập trình 19_HL3B 40 40 cs2:PMT_NĐH4.3 6 8.5 2.5 Toán-Tin học 27 02/03/2020
MTH00055 Cơ sở lập trình 19_HL3C 40 dự trữ cs2:PMT_NĐH4.3 3 8.5 2.5 Toán-Tin học 27 02/03/2020