Thông báo mở thêm môn Vi tích phân 2B HK hè

Thông báo mở thêm môn Vi tích phân 2B HK hè
 
HK hè Trường mở thêm Học phần sau:
 
nh hk Khóa Loại lớp Mã mh Tên môn học Lớp Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết
18-19 3 ALL LT MTH00004 Vi tích phân 2B HE-LT1 . 3 6 4
18-19 3 ALL LT MTH00004 Vi tích phân 2B HE-LT1 . 5 6 4