Thông báo nghỉ học Kinh tế đại cương ngày 08 và 09/11/2019

Thông báo nghỉ học Kinh tế đại cương ngày 08 và 09/11/2019
Các lớp Kinh tế đại cương sau đây nghỉ học ngày 08 và 09/11/2019.
 
Mã mh Tên môn học Lớp Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết
BAA00005 Kinh tế đại cương 18_1 cs2:F104 6 1 2.5
BAA00005 Kinh tế đại cương 18_2 cs2:F104 6 3.5 2.5
BAA00005 Kinh tế đại cương 18_3 cs2:F106 7 1 2.5
BAA00005 Kinh tế đại cương 18_4 cs2:F106 7 3.5 2.5