Thông báo nghỉ học môn CHE00002/18CSH2 ngày 26/9/2019