Thông báo nghỉ học môn ĐLCMCĐ ngày 11/10 – bậc cao đẳng