Thông báo nghỉ học môn ĐSTT lớp 19KTH1 ngày 18/6/2020