Thông báo nghỉ học môn Sinh hóa cơ sở ngày 29/11/2018