Thông báo nghỉ học môn Sinh học phân tử trong lĩnh vực sức khỏe lớp cao học ngành Di truyền khóa 2017