Thông báo nghỉ học môn Vi tích phân 1B ngày 23/7/2018