Thông báo nộp học phí HK2/2019-2020 – bậc Cao đẳng

Thông báo nộp học phí HK2/2019-2020 – bậc Cao đẳng

Sinh viên tra cứu học phí HK2/2019-2020 tại đây: 

Sinh viên tra cứu học phí HK2/2019-2020 tại đây: https://pdt.hcmus.edu.vn/hocphi 

Lưu ý:

– SV kiểm tra lại các học phần/lớp học phần đã đăng ký học, nếu thấy sai sót thì liên hệ phòng đào tạo để điều chỉnh.

Lưu ý: SV phải kiểm tra các môn học/lớp học có đúng như đã đăng ký không ? Nếu thấy sai sót thì liên hệ phòng đào tạo để điều chỉnh.