Thông báo thay đổi phòng học HK hè, bậc cao đẳng

Thông báo thay đổi phòng học HK hè, bậc cao đẳng
HK hè 2019, phòng học lý thuyết bậc cao đẳng thay đổi như sau:
 
Lớp Mã HP Tên HP Số tiết GVLT Thứ Tiết Phòng
L1 CTT002 Tin học cơ sở 45 LT + 30 TH Võ Nam Thục Đoan T2 3 – 6 I52
L1 CTT002 Tin học cơ sở 45 LT + 30 TH Võ Nam Thục Đoan T3 3 – 6 I52
L1 CTT003 Nhập môn lập trình 45 LT + 30 TH Đậu Ngọc Hà Dương T4 9 – 12 C22->C33
L1 CTT003 Nhập môn lập trình 45 LT + 30 TH Đậu Ngọc Hà Dương T6 9 – 12 C22->C33
L1 CTT702 Quản trị cơ sở dữ liệu 45 LT + 30 TH Hồ Thị Hoàng Vy T3 7 – 10 F205B->C32
L1 CTT702 Quản trị cơ sở dữ liệu 45 LT + 30 TH Hồ Thị Hoàng Vy T6 3 – 6 F205B->C32
L1 DTV001 Điện tử căn bản  45 LT + 0 TH Bùi An Đông T4 1 – 4 C22->C33
L1 DTV001 Điện tử căn bản  45 LT + 0 TH Bùi An Đông T6 1 – 4 C22->C33
L1 TTH026 Giải tích B1 45 LT + 0 TH Nguyễn Văn Thùy T5 7 – 10 C22->C33
L1 TTH026 Giải tích B1 45 LT + 0 TH Nguyễn Văn Thùy T7 7 – 10 C22->C33
L1 TTH063 Toán rời rạc 60 LT + 0 TH Phạm Thế Nhân T5 1 – 5 C22->E403
L1 TTH063 Toán rời rạc 60 LT + 0 TH Phạm Thế Nhân T7 1 – 5 C22->E403