Thông báo thay đổi phòng học lớp 17CK1, 17CK3 ngày 22/4/2019